Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gospodarowanie odpadami
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości Ochrona środowiska
Przekazanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem. Gospodarka nieruchomościami
Przeniesienie wydanej decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców Gospodarka nieruchomościami
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
WNIOISEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Planowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium lub o położeniu działki na obszarze rewitalizacji Planowanie przestrzenne
wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa przez rodziców Gospodarka nieruchomościami
Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości Gospodarka nieruchomościami
Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona środowiska
Zezwolenie na umieszczenie reklamy Gospodarka nieruchomościami
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogi niepubliczne) Pas drogowy
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogi publiczne) Pas drogowy