Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/pliki/karnice/pliki/deklaracja%20od%2022_01_2021.pdf


Komórka organizacyjna

Gospodarowanie odpadami komunalnymi , pok. 11 tel. 913877222


Opłaty

Nie podlega opłacie


Termin i sposób realizacji

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są na bieżąco od właścicieli nieruchomości

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Karnicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację (korektę) w Urzędzie Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.


Podstawa prawna

art. 6 m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

Uchwała Rady Gminy Karnice Nr. XXIV/199/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 133.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie