Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 •  wniosek,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał),
 • w przypadku występowania przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska pok. 11 tel. 913877222


Opłaty

 • opłata za dokonanie wpisu – 50,00 zł,
 • opłata za zmianę wpisu – 25,00 zł,

Opłatę należy wnieść  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karnice 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028


Termin i sposób realizacji

Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.


Podstawa prawna

Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289.)
Art. 64-73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).


Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji  o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Karnicec w terminie 14 dni od dnia doręczenia.