Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Przekazanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek:

/pliki/karnice/pliki/wniosek%20o%20wydzier%C5%BCawienie%2C%20wynajem%20nieruchomo%C5%9Bci(1).pdf


Komórka organizacyjna

Gospodarka nieruchomościami


Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Termin nie jest określony przepisami. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.


Podstawa prawna

- art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. D. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.)

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)

- Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Karnice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Po określeniu dzierżawy w terenie, w drodze wizji lokalnej, sporządzany jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w dzierżawę/w najem, który wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 21 dni, oraz informacja Wójta o wywieszonym wykazie ogłaszana w prasie lokalnej i na stronie internetowej, a następnie sporządzana jest umowa dzierżawy/najmu. Stawki za dzierżawę/najem zgodnie            z obowiązjącym w danym roku zarządzeniem Wójta.