herbeBOI - Urząd Gminy w Karnicach

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  •  wniosek,
  • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał),
  • w przypadku występowania przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska pok. 11 tel. 913877222

Opłaty

  • opłata za dokonanie wpisu – 50,00 zł,
  • opłata za zmianę wpisu – 25,00 zł,

Opłatę należy wnieść  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karnice 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028

Termin i sposób załatwienia

Wpis do rejestru przedsiębiorca uzyskuje niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Podstawa prawna

Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289.)
Art. 64-73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji  o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Karnicec w terminie 14 dni od dnia doręczenia.