herbeBOI - Urząd Gminy w Karnicach

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

/pliki/karnice/pliki/Wniosek_o_zezw_oproz_zbiornikow_i_transp_nieczystosci(1).docx

Druk wniosku o zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska pok. 11 tel. 913877222

Opłaty

Pełnomocnictwo 17,00 zł

Od wydanej decyzji - 107,00 zł

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karnice nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 7 ust 1 pkt. 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1 , 1aa i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017 r. poz 1289)

Art. 104 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz 1257).

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Karnice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorca Ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniac wymagania określone w:

Uchwale Rady Gminy Karnice nr XIII/166/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych.