Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

/pliki/karnice/pliki/Wniosek%20o%20wydanie%20zezwolenia%20opr%C3%B3%C5%BCnianie%20zbiornik%C3%B3w%20i%20transport%20nieczysto%C5%9Bci%20ciek%C5%82ych.doc

Druk wniosku o zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 


Komórka organizacyjna

Wydział Ochrony Środowiska pok. 11 tel. 913877222


Opłaty

Pełnomocnictwo 17,00 zł

Od wydanej decyzji - 107,00 zł

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karnice nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028


Termin i sposób realizacji

Do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna

Art. 7 ust 1 pkt. 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1 , 1aa i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020 r. poz 1439)

Art. 104 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz 1257).

 


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Karnice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorca Ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w:

Uchwale Rady Gminy Karnice nr VIII/81/20219 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.