herbeBOI - Urząd Gminy w Karnicach

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami

Wymagane dokumenty


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

/pliki/karnice/pliki/deklaracja%202019.pdf

Komórka organizacyjna

Gospodarowanie odpadami komunalnymi , pok. 11 tel. 913877222

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Deklaracjie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są na bierząco od właścicieli nieruchomości

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Karnicach w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobuzbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację (korektę) w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Podstawa prawna

art. 6 m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

Uchwała Rady Gminy Karnice Nr. XXI/169/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr. XVII/138/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urzędowy Wojewudztwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. po. 4743.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie