Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogi publiczne)

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

/pliki/karnice/pliki/Wz%C3%B3r%20wniosek%20czasowe%20zajecie%20pasa%20drogi%20pub%20w%20celu%20prowadzenia%20rob%C3%B3t.pdf

/pliki/karnice/pliki/Wz%C3%B3r%20wniosek%20trwale%20umieszczenie%20urzadzen%20w%20pasie%20drogi%20pub.pdf

Załączniki do wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali np. 1:500 (w zależności od prowadzonej inwestycji) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, kserokopię protokołu ZUD, kserokopię zgody na dysponowanie terenem, jeśli jest wymagane w myśl obowiązujących przepisów,
- projekt czasowej organizacji ruchu,
- kserokopię uzgodnienia lub opinii z Urzędem Gminy w Karnicach,
- pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopię dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

 

Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 (w zależności od prowadzonej inwestycji) z zaznaczeniem urządzeń i podaniem ich wymiarów,
- kserokopia uzgodnienia trasy lub zgody na lokalizację obiektu lub uzgodnienia projektu wydanego przez Urząd Gminy w Karnicach,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót jeśli wymagają tego przepisy prawa budowlanego,
- kopia protokółu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji – dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej*,
- pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopię dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.


Komórka organizacyjna

Drogi.


Opłaty

Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

 • art. 20 pkt. 8,art. 39 ust. 3,art. 40 ust. 1, 2, 3, 5, 11, 13, 13a i 16,art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku  w sprawie określania warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
 • art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której organ zgłasza sprzeciw przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Karnice, w terminie 14 dni od daty otrzymania.