herbeBOI - Urząd Gminy w Karnicach

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf
Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)
  2. Załączniki:
    • kopia mapy ze wskazaniem budynku objętego wnioskiem
    • kopia pozwolenia na budowę  lub zaświadczenie o oddaniu budynku do  użytku

Komórka organizacyjna

Inspektor ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej - zwolnione z opłaty

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nie uzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania