Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogi niepubliczne)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

/pliki/karnice/pliki/Wniosek%20zaj%C4%99cie%20pasa%20i%20umieszczenie%20urz%C4%85dze%C5%84%20dr%20wew.pdf

Załączniki do wniosku o zezwolenie na zajęcie drogi wewnętrznej:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali np. 1:500 (w zależności od prowadzonej inwestycji) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, kserokopię protokołu ZUD, kserokopię zgody na dysponowanie terenem, jeśli jest wymagane w myśl obowiązujących przepisów,
- projekt czasowej organizacji ruchu,
- kserokopię uzgodnienia lub opinii z Urzędem Gminy w Karnicach,
- pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopię dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drodze wewnętrznej:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 (w zależności od prowadzonej inwestycji) z zaznaczeniem urządzeń i podaniem ich wymiarów,
- kserokopia uzgodnienia trasy lub zgody na lokalizację obiektu lub uzgodnienia projektu wydanego przez Urząd Gminy w Karnicach,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót jeśli wymagają tego przepisy prawa budowlanego,
- kopia protokółu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji – dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej*,
- pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku, gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik oraz kserokopię dowodu/dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.


Komórka organizacyjna

Drogi.


Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice.


Podstawa prawna

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Karnice z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Karnice.