Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Przeniesienie wydanej decyzji o warunkach zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


/pliki/karnice/pliki/WNIOSEK%20O%20PRZENIESIENIE%20INWESTORA.pdf

/pliki/karnice/pliki/O%C5%9AWIADCZENIE%20DO%20PRZENIESIENIA%20WZ.pdf

 

Załączniki:
1. Kserokopia poprzedniej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
2. Oświadczenie strony (na rzecz której została wydana decyzja) o wyrażeniu zgody na przeniesienie w/w decyzji.
3. Ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu zainteresowanego wraz z wymaganą opłatą skarbową.
4. W przypadku podmiotów gospodarczych również kopia wyciągu z KRS-u.


Komórka organizacyjna

Planowanie przestrzenne.


Opłaty

Opłata skarbowa od decyzji o przeniesieniu decyzji na rzecz innej osoby - 56,00 zł.

Złożone pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17,00 zł.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Karnice w terminie 14 dni od dnia  doręczenia stronie decyzji.