Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

http://bip.karnice.pl/strony/4844.dhtml

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Załączniki:

 • Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy z opłatą skarbową.
 • Kopia aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, opatrzona oryginalną pieczęcią urzędową. /2 egzemplarze/ Kopia mapy zasadniczej powinna obejmować swym zasięgiem obszar, co najmniej trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszy jednak niż 50 metrów - /podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 164, poz.1588).
 • Koncepcja zagospodarowania terenu opracowana na kopii mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem.
 • Wypis z ewidencji gruntów o pełnej treści dla działek stanowiących teren inwestycji oraz o treści uproszczonej dla działek sąsiadujących oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć interes prawny ich właścicieli bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska.
 • Zwięzła charakterystyka inwestycji w formie opisowej dotycząca planowanego zagospodarowania terenu, w tym opis istniejącego zagospodarowania terenu /zabudowy istniejącej/.
 • Umowy na wykonanie uzbrojenia terenu zawarte między inwestorem, a właściwymi gestorami sieci w zakresie dostawy mediów dla projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego: wody, gazu, energii elektrycznej oraz w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych lub wód opadowych ewentualnie zaświadczenie lub techniczne warunki przyłączenia i uzbrojenia terenu inwestycji wydane przez gestora sieci.
 • Dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (jedynie w przypadku występowania o wydanie decyzji związanej z gospodarstwem rolnym).
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Komórka organizacyjna

Planowanie przestrzenne.


Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Złożone pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Termin i sposób załatwienia sprawy regulują przepisy art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Podstawa prawna

Art. 59 ust.1 i 2, art. 60 ust. 1 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 2 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717)


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego polegająca m.in.na:

 1. Budowie obiektu budowlanego
 2. Wykonaniu innych robót budowlanych
 3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.